Giành cùng lúc học bổng Mỹ và Phần Lan: Tất cả nhờ một kế hoạch khoa học