Trần Minh Thuận- Nam sinh 18 tuổi dành học bổng du học Mỹ 1,3 triệu USD