Bê bối chạy điểm thi ở Mỹ: 33 phụ huynh đã ra hầu tòa