Các đại sứ ASEAN tại Australia gửi thư kiến nghị yêu cầu hỗ trợ sinh viên quốc tế