Cậu học trò ‘thiếu đủ thứ’ đỗ trường kinh doanh hàng đầu thế giới