Câu hỏi Olympia đọc xong lú luôn: ‘Trả lương vào thứ 4 đầu tiên của tháng. Hỏi ngày mùng 5 vào thứ mấy?’