Cơ hội cho 230 học viên học điều dưỡng tại Đức, lương học việc tới 34 triệu đồng/tháng