Đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ hè sớm tránh dịch Covid-19