Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chưa phát hiện ca nào nhiễm Covid-19