Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản vượt khó giữa đại dịch Covid-19