Du học tại Cao đẳng Elmhurst tại Chicago, Mỹ có phải lựa chọn sáng suốt?