Gần 700 sinh viên Cao đẳng Thương mại tốt nghiệp ra trường