Hàn Quốc không trì hoãn học kỳ mới khi Covid-19 đe dọa