Harvard, MIT cho sinh viên nghỉ học, dọn khỏi ký túc xá tránh dịch