Hệ thống đăng ký trực tuyến vào lớp 1 thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh