Học bổng Lawrence S. Ting 2020: Chúng tôi đến với bạn