Không có kinh nghiệm gì để viết vào CV? Đó là vì bạn chưa biết cách ‘tô điểm’ cho mình mà thôi