Không giành được vòng nguyệt quế, Tuấn Kiệt (Olympia) vẫn được trao học bổng du học Đức