Lưu học sinh Việt Nam tại Anh đối mặt thế nào với dịch COVID-19