Mỹ Linh chia sẻ quan niệm dạy con: Phải ‘ác’ con mới lớn được