Nam sinh viên có công bố trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1