Nguyễn Hà Minh Thông, đồng sáng lập EduBox: Kết nối dạy và học bằng nền tảng công nghệ