Nhìn lại dịch sán lợn tại Việt Nam và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên thế giới