Ông Ngô Bảo Châu là giáo sư của trung tâm nghiên cứu nổi tiếng ở Pháp