Phát động cuộc thi ‘Thanh niên sáng tạo vì khí hậu’