Số sinh viên quốc tế tại các trường của Mỹ giảm 43% vì đại dịch COVID-19