Thực trạng lưu học sinh Việt Nam trong vùng ổ dịch tại Hàn Quốc