TPBank: Mỗi giao dịch viên là một đại sứ thương hiệu