Vị tiến sĩ 30 tuổi với khát khao thúc đẩy năng lực NCKH cho sinh viên