Shark Linh từ chối học bổng toàn phần, chỉ nhận một phần để có động lực “cày cuốc” kiếm tiền