24 trường tại TP.HCM cho nghỉ đến hết tháng 3 để tránh dịch Covid-19