Bài thi năng lực tiếng Việt ở Nhật toàn ngữ pháp khó, đến người Việt cũng xin bó tay