3 học bổng đại học Kazackstan theo diện Hiệp định Chính phủ năm 2020