Chân dung GS-TS Nguyễn Đức Khương, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng