Dịch COVID-19: Sinh viên Trung Quốc phải ‘đi vòng’ để sang Australia