Đưa 280 công dân Việt Nam từ châu Âu và châu Phi về nước