Huyền Trang ‘Mto’, 27 tuổi đi 27 nước, sáng lập lớp học ‘Viết chữa lành’