Một đại học ở TP.HCM tạm dừng lớp có sinh viên Hàn Quốc