Olympic Vật lý châu Á 2019: Mang vinh quang trở về