Singapore và Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng nguồn nhân tài fintech