Thực hiện cách ly miễn phí 14 ngày đối với lưu học sinh Lào học tại Nha Trang