Trường Đại học xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ sinh viên