Các thí sinh được chú ý tại ‘Đường lên đỉnh Olympia 2020’