GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp