Hơn 1.900 lưu học sinh Việt Nam đang ở vùng ‘ổ dịch’ Covid-19 của Hàn Quốc