Nghiên cứu của sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên lên tạp chí nổi tiếng thế giới