Phó Chủ tịch Hội sinh viên xinh đẹp học siêu giỏi, đam mê nghiên cứu khoa học, tranh biện